Året 2021 oppsummert

I sum har 2021 vært et godt år, på tross utfordringene pandemien har gitt oss. Vi har fått utført mye, og har et framtidsretta og optimistisk næringsliv bak oss. Sammen legger vi grunnlaget for 1000 nye arbeidsplasser på Namdalskysten.

Namdalskysten Næringsforening har i 2021 hatt et aktivt og positivt år med mange prosjekter og arrangement, som vi tror hele regionen har dratt fordeler av. I tillegg har vi hatt en liten medlemsvekst, som vi håper blir enda større inneværende år. Det råder en optimisme blant våre medlemmer, som vi skal bygge videre på i 2022. Til det beste for næringslivet i hele regionen.

 

Ved inngangen til 2021 rådet det optimisme rundt aktivitetsnivået og målet var å gjennomføre et år med flere arrangementer både i regi av næringsforeninga, samt ved deltakelse i planlegging og gjennomføring av andre. Det viste seg imidlertid at også 2021 ble preget av koronapandemien. Både Skreifestivalen og Kystbymessa lot seg ikke gjennomføre. Utover våren og frem mot sommeren ble situasjonen lettere, og næringsforeningen deltok aktivt både på Trøndersk Matfestival og den store havbruksmessen AquaNor. I tillegg deltok næringsforeninga på Forsvarskonferansen og Vegkonferansen i august og september. Næringsforeninga fikk i 2021 styreplass i iNam.
 

Gjennom høsten og fram til desember fikk vi en periode med mye aktivitet. Kurs i stressmestring 3. november, Arbeidslivsmessa ble gjennomført i SinkabergHansen Arena 9. og 10.november, arrangementet Velkommen til Nærøysund ble gjennomført 10.november og Bærekraftseminaret ble gjennomført 29. og 30.november i Rørvik kirke – fire arrangement med gode tilbakemeldinger. Spesielt er rekrutteringsarbeid viktig i en periode der vi har stort behov for økt tilføring av nødvendig kompetanse i det lokale næringslivet. Vi vil intensivere denne satsingen det neste året.

 

«Et verdiskapende Trøndelag» er en satsing i regi av Trøndelag fylkeskommune, der næringsforeningen har vært en viktig bidragsyter. Arbeidet har pågått gjennom hele året med ulike treffpunkter for innspill og medvirkning. Næringsforeninga har aktivt bidratt med innspill i flere runder og arbeidet ble avsluttet med ei samling på Stjørdal 2. november for endelig gjennomgang av planen.

Næringsforeninga har også hatt tett dialog med Nærøysund kommune, blant annet gjennom møter hver 14. dag med næringsteamet i kommunen. Dette er et nyttig og viktig treffpunkt med tanke på både planlegging og ulike initiativ. Vi jobber også tett sammen med Nærøysund kommune i forbindelse med Marint Samarbeid med Hitra, Frøya og Trondheim kommuner.

Namdalskysten Næringsforening er en del av Næringsalliansen for Trøndelag (NAT). Dette er en meget nyttig allianse for oss, både med tanke på erfaringsutveksling, men også en arena for innspill til regjeringens oppfølging av de statlige tiltakspakkene. Vi er representert i arbeidsutvalget, som har møte annenhver uke. Hele alliansen møtes én gang i måneden. Her har vi løftet inn innspill og utfordringer fra våre medlemsbedrifter, og arbeidet med gode løsninger for disse utfordringene sammen med alle næringsforeningene i Trøndelag. Flere av innspillene har vært sendt videre til regjeringsnivå. NAT var den organisasjonen sendte inn flest innspill til regjeringa gjennom 2020.
 


Et av de artigste prosjektene å jobbe med i 2021 har vært Jobbsentralen. Dette var et resultat av at næringslivet gikk sammen for å skape en ny møteplass som aktiviserer ungdommen i Nærøysund kommune. Over 50 ungdommer meldte seg til større og mindre oppdrag sommeren 2021. Medlemsbedriften Manpower hadde ansvar for den praktiske gjennomføringen. Dette er et prosjekt vi skal bygge videre på i 2022.
 

Kraftsituasjonen ute ved Namdalskysten, har vært et gjennomgående tema for næringsforeninga siden 2018. Det er gjort store investeringer for klargjøring av næringsarealer på Kråkøya, Purkholmen, Marøya og Kråmyra. Disse arealene har og vil få en viktig rolle for framtidig næringsaktivitet i regionen. For at disse arealene skal fylles med verdiskapende aktivitet, er det viktig at infrastruktur ikke blir en flaskehals. Både vei, vann og strøm er i den forbindelse svært viktige elementer for å utløse potensialet. For å løse disse utfordringene jobber næringsforeningen parallelt med flere aktuelle prosjekter som kan knyttes mot utvikling av regionen.

I starten av 2021 ble det sendt inn en søknad til Miljødirektoratet knyttet til klimasatsmidlene. Næringsforeninga var da en av flere partner i prosjektet som hadde til hensikt å få avklart følgende tre punkter:

  • Fleksibel planlegging for teknologi i rask utvikling
  • Ny energiforsyning til bærekraftige og effektive logistikkløsninger
  • MarkedskartleggingArbeidet med forprosjektet Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde ble ferdigstilt i løpet av 2021. Forprosjektet har allerede gitt grunnlag for et hovedprosjekt til ytterligere utvikling av Kråkøya. I denne sammenhengen kan vi også nevne forprosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked», som ledes av NTE Energi og H2 Marine.
 

 

Næringsforeningen har også vært med i referansegruppen for Lakseveg Nord. Et prosjekt som omfatter utbedring av Fv.775 Gartland- Høylandet, Fv.17 Høylandet - Nordland grense, Fv.770 Nordlandskorsen - Rørvik og Fv.7088 Rørvik – Flerengstrand.
 

Årsmøtet 2021 ble avholdt 17. mars via Teams og det er i løpet av året avholdt 5 styremøter, 2 arbeidsmøter og strategisamling på Leka 19.-20. oktober.

I løpet av året har Næringsforeninga vært svært synlig og vi har lyktes med å nå frem med budskap på vegne av våre medlemmer gjennom både arrangement, som koblingsaktør og deltakere i møter og ulike fora.

 

I sum har 2021 vært et godt år, på tross utfordringene pandemien har gitt oss. Vi har fått utført mye, og har et framtidsretta og optimistisk næringsliv bak oss. Sammen legger vi grunnlaget for 1000 nye arbeidsplasser på Namdalskysten.
 

Styreleder Sverre-Ottar Nordal