Årsrapport 2022

Namdalskysten Næringsforening har i 2022 hatt et svært aktivt og produktivt år med mange treffpunkt, prosjekter og arrangement, som hele regionen har dratt fordeler av. I tillegg har vi hatt en fin medlemsvekst.
Ved inngangen til 2022 hadde vi tydelige forventninger for aktivitetsnivået og målet var å gjennomføre et år med flere arrangementer både i regi av næringsforeninga, samt ved deltakelse i planlegging og gjennomføring av andre. Det viste seg imidlertid at også 2022 ble preget av koronapandemien, da spesielt de første 3 månedene av året. Skreifestivalen og noen planlagte møtepunkter i perioden januar-mars, lot seg ikke gjennomføre. Utover våren og frem mot sommeren ble situasjonen vesentlig lettere, og næringsforeningen fikk derfor gjennomført Kystbymessa 2022, med stor suksess. Vi tok sjansen på å beslutte gjennomføring i midten av februar og det store spørsmålet var om det var mulig å selge ut 3 ganger så stort areal som tidligere år. Etter en litt treg start, ble påmeldingsfrist forlenget med stor effekt. Hele messearealet på 3400m2 i SinkabergHansen Arena ble utsolgt, og vi hadde en venteliste tilsvarende nesten 900m2.
Kystbymessa har i alle år vært et svært viktig arrangement for næringsforeninga, og det vil det være i årene fremover også med tanke på oppslutning og økonomisk resultat. En viktig suksessfaktor for Kystbymessa er at Rørvik Idrettslag gjennomfører Kystbycup i fotball samme tidspunkt for messa.


SOPIN ble arrangert på Val videregående skole og Kolvereid torg i september.
Vi kom ikke i mål med den planlagte messa i Nærøysund Arena grunnet lav påmelding, men det ble et godt faglig seminar i regi Nærøysund bondelag og en god oppslutning av utstillere og publikum på Kolvereid Torg. Det skal jobbes videre sammen med Kolvereid handelstandsforening og Nærøy Bondelag om dette arrangementet i 2023.

Rekrutteringsarbeid viktig i en periode der vi har stort behov for økt tilføring av nødvendig kompetanse i det lokale næringslivet. Vi vil fortsette denne satsingen i 2023.
I november kunne vi via SSB-tall konstatere at det er skapt +1000 nye arbeidsplasser i regionen, åtte år før tida. Begrepet «+1000» har blitt en del av identiteten hos innbyggerne, og vi jobber videre med ambisjonen om fortsatt vekst.
Namdalskysten næringsforening sitter i styringsgruppen for Emploi+1000. I mai deltok vi på den nye møteplassen Russehub, sammen med Manpower ble også Jobbsentralen sommer 2022 en et viktig rekrutteringstiltak, og sammen med iNam har vi arrangerte Trainee-dag. Vi er aktive i Trøndelagsmodellen, Kompetanseforum Namdal og samarbeider tett med Ungt Entreprenørskap. Vi bidrar også i etablering av Newton-rom.
I oktober arrangerte vi Arbeidslivsmessa sammen med næringslivet, som også dette året ble en suksess. Rekrutteringsarbeid viktig i en periode der vi har stort behov for økt tilføring av nødvendig kompetanse i det lokale næringslivet. Vi vil fortsette denne satsingen det neste året.


Kraftsituasjonen ute ved Namdalskysten har også i 2022 vært et gjennomgående tema for næringsforeninga. Vi har vært aktive både i prosjekter, møter og vært aktive i media for å få frem budskap om at vi er avhengig av trygghet for framtidig kraftforsyning for å opprettholde og samtidig investere i nye og mer bærekraftige arbeidsplasser i vårt område.


På vegne av 170 medlemsbedrifter har Namdalskysten næringsforening jobbet aktivt mot den lanserte grunnrenteskatten på havbruk. Både kartlegging gjennom Næringsalliansen for Trøndelag, møter med havbruksaktører og verdikjeden, politikere, og aktiv deltakelse i den offentlige debatten.


Vi har i 2022 inngått samarbeidsavtaler som gjør NKNF bedre rustet både økonomisk og en bedre kompetansebredde som medlemmene kan dra nytte av. Vi ville ha partnere som tar samfunnsansvar og har et brennende engasjement for lokalt næringsliv. I tillegg må de ha grønt fokus, og ønske om være på relevante møteplasser. I løpet av året har vi inngått samarbeidsavtaler med NTE, Sparebank 1 SMN og Otto Moe i tillegg til videreføring av avtale med Nærøysund kommune. Vi har også i 2022 nytt godt av stolpebanner-aksjonen, noe vi vil også vil jobbe med i de neste årene.


Næringsforeninga har hatt tett dialog med Nærøysund kommune, blant annet gjennom møter hver 14. dag med næringsteamet i kommunen. Dette er et nyttig og viktig treffpunkt med tanke på både planlegging og ulike initiativ. I juni bidro vi som vertskap sammen med Nærøysund kommune når det ble gjennomført Fylkesting i Nærøysund og er aktiv deltaker i utarbeidelsen av Temaplan klima- og miljø for Nærøysund Kommune.

I september arrangerte vi sammen med Namdal næringsforening næringslivstur til Brüssel med mål om å bygge nettverk og komme tettere på beslutningene. Turen ble svært innholdsrik, der Trøndelags Europakontor var vertskap for to faglige sesjoner, samt at reisefølget fikk knyttet tettere både internt, på tvers av bedrifter og lokalgeografi.


Namdalskysten Næringsforening deltok ellers aktivt på Nor-Fishing 2022 og Blå konferanse som ble arrangert på Norveg i oktober. Aktive medlemskap i Næringsvennlig region, Vegforum, Luftfarsforum Namdal gir merverdig for våre medlemmer. Næringsforeningen har også vært med i referansegruppen for Lakseveg Nord, der ringvirkningsanalysen ble presentert i et åpent møte i november. Vi har styreplass i iNam og i Museet Midt.
Namdalskysten Næringsforening er en del av Næringsalliansen for Trøndelag (NAT). Dette er en meget nyttig allianse for oss, både med tanke på erfaringsutveksling, men også en arena for innspill til regjeringens oppfølging av de statlige tiltakspakkene.

I løpet av året har Næringsforeninga vært svært synlig og vi har lyktes med å nå frem med budskap på vegne av våre medlemmer gjennom både aktiv bruk av media, arrangement, som koblingsaktør, og som aktive deltakere i møter og ulike fora. Etter å ha fått en ekstra ressurs i foreninga, har vi kunnet jobbet tettere på og for medlemmene.
Årsmøtet 2022 ble avholdt 16. mars på InnovArena og det er i løpet av året avholdt 5 styremøter.
I sum har 2022 vært et godt år, likevel om det er fortsatt er utfordringer med kraftsituasjonen og grunnrenteskatten. Vi har fått utført mye, og har et framtidsretta næringsliv bak oss.

Rørvik 20.mars 2023
Sverre-Ottar Nordahl
Styreleder